Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2012

20:00
9586 d6b1 390
Reposted frommyname myname viachuckBass chuckBass

February 26 2012

16:05
7118 1a41 390
Reposted bykoagulant koagulant

February 14 2012

14:59
1197 f60e 390
Reposted fromyuriko yuriko viachuckBass chuckBass
14:58
9679 bd39 390
Reposted fromplotkara plotkara viachuckBass chuckBass
14:58
9559 d357 390
Life sucks :P
Reposted fromcafeto cafeto viachuckBass chuckBass

February 13 2012

13:46
0404 1c5b
Reposted bylookup lookup
13:46
0400 65b3
Reposted bylookupcherrycokeedearselfishadulecpiniataClubinsanedreamerbumiphotoLostinBlackHole
12:20
9385 263e 390
12:09
9282 63ae 390
Reposted bystadoomgi-its-annucitiesofnightlemkovemuszroomzpinacoladowamargeritakarola-230kindacatchymemsantoszq456chigirlmiseryziebinamefiraurunianawetciszamozebyccynicznainyoutrele-morelemikmikmikkiriktuffAnnaBananaancykisnotcominghomekasiulagingerredheadlookupkawopijkaflawedgjfegjoeijge
09:37
Play fullscreen


     
09:35
6863 d560 390
09:34
6830 fc47 390
Reposted bylookup lookup
08:35
5948 e930 390

February 11 2012

18:42
1320 258b 390
Reposted bylookup lookup
18:32
0898 40a7 390
Reposted byaar aar
18:22
Złudnym jest myślenie,że im więcej dobrobytu,tym więcej szczęścia. Źródłem szczęścia jest zdolność do głębokiego odczuwania,cieszenia się drobiazgami ,otwartego myślenia oraz bycie potrzebnym.
     
— Storm Jameson
Reposted byatraversiamo atraversiamo
14:17
3341 fa4d 390
14:17
3330 6b7a 390
perfect
     
Reposted bybrokenwingicanulalalapromenadafirecloud
14:14
3288 5a07 390
14:11
3202 73c3 390
Ian
     
Reposted bylookup lookup
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl